Calendar

November 2017
M T W T F S S
« May    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
oferit de Curs BNR

Arhiva

Generalităţi

În sistemul public de pensii, se pot asigura pe bază de contract de asigurare socială, în condiţiile legii, avocaţii, personalul clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate în sistemul public, precum şi orice persoană care doreşte să se asigure, respectiv să îşi completeze venitul asigurat.

Contractul de asigurare socială se încheie între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei.

Contractul de asigurare socială se încheie în formă scrisă şi produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii.

Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială poate fi modificat prin încheierea unui act adiţional la contractul de asigurare socială.

Contractul de asigurare socială constituie titlu de creanţă şi devine executoriu la data la care creanţa bugetară este scadentă, conform legii.

Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială, la care se datorează contribuţia de asigurări sociale, este stabilit de persoana interesată, cu respectarea prevederilor legale.

 

nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 845 lei, iar nivelul maxim este de 12.075 lei.

În aceste condiţii:

– C.A.S.min =     222 lei;

– C.A.S.max = 3.176 lei

 

Actul adiţional la contractul de asigurare socială produce efecte pentru viitor cel mai devreme de la data înregistrării acestuia la asigurător şi are acelaşi regim juridic ca şi contractul de asigurare socială.

 

3.2.2. Acte necesare încheierii contractului de asigurare socială:

 

La încheierea contractului de asigurare socială se prezintă asigurătorului (casa judeţeană de pensii competentă) următoarele documente:

– actul de identitate, certificarea pentru conformitate a copiei făcându-se de către asigurător;

– actul de identitate al reprezentantului, precum şi actul care atestă calitatea acestuia, după caz;

– contract de asigurare socială – 2 (două) exemplare;

– dosar cu şină.

 

3.2.3. Obligaţiile asiguratorului

 

– plata prestaţiilor de asigurări sociale prevăzute la art. 51, 125 şi 126 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată, pensia anticipată parţială, pensia de invaliditate, pensia de urmaş, ajutor de deces;

– certificarea în condiţiile legii a stagiului de cotizare, a punctajului anual şi a punctajului cumulat pentru perioada de cotizare.

 

3.2.4. Obligaţiile asiguratului

 

– achitarea contribuţiei de asigurări sociale în cuantumul şi la termenul stabilit prin contract. Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale, este până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata;

– neplata contribuţiei de asigurări sociale la termenul prevăzut în contract generează obligaţia de plată de dobânzi şi penalităţi de întârziere, a căror cotă şi modalitate de calcul se stabileşte în conformitate cu prevederile legale;

– înştiinţarea Casei asupra modificărilor survenite în termenii contractului;

– prezentarea asiguratului la sediul Casei atunci când este solicitat, respectând termenul prevăzut în invitaţie.

 

3.2.5. Dispoziţii tranzitorii

 

Contractul de asigurare socială poate fi reziliat la iniţiativa oricăreia dintre părţi, conform clauzelor prevăzute în contract.

În cazul rezilierii contractului de asigurare socială, contribuţiile de asigurări sociale achitate nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea dreptului de pensie.

Constatarea rezilierii contractului de asigurare socială se face prin decizie a asigurătorului.

Contractul de asigurare socială încetează de drept la data decesului asiguratului.

Eventualele sume neachitate până la data decesului, reprezentând contribuţii de asigurări sociale şi, după caz, accesoriile, nu se mai urmăresc. Stagiul de cotizare se constituie numai din perioadele pentru care s-au plătit sumele reprezentând contribuţia de asigurări sociale şi, după caz, accesoriile.

În situaţiile în care sunt făcute plăţi anticipate pentru perioade ulterioare datei decesului, sumele plătite pentru aceste perioade, reprezentând contribuţie de asigurări sociale, se restituie, la cererea persoanelor îndreptăţite în condiţiile legii, iar stagiul de cotizare cuprinde perioada pentru care s-a plătit contribuţia de asigurări sociale, până la data decesului.

Perioadele în care persoanele asigurate pe bază de contract de asigurare socială nu au achitat contribuţia de asigurări sociale datorată nu se valorifică la stabilirea pensiilor până la achitarea acesteia, inclusiv a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente.

 

3.3. DECLARAŢIA DE ASIGURARE SOCIALĂ

 

Ca urmare a intrării în vigoare la data de 1 iulie 2012 a prevederilor Cap. II şi III din Titlul IX2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările aduse de O.U.G. nr. 125/2011, competenţa de administrare a contribuţiei de asigurări sociale datorată de următoarele categorii de asiguraţi:

– întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;

– membrii întreprinderii familiale;

– persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice;

– persoanele care realizează venituri din profesii libere;

– persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală

ce au fost asiguraţi în baza declaraţiei individuale de asigurare depusă la Casa Judeţeană de Pensii, a revenit Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 

Competenţa de administrare a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice prevăzute mai sus pentru veniturile aferente perioadelor fiscale anterioare datei de 1 ianuarie 2012, precum şi perioadei 1 ianuarie – 30 iunie 2012 cu titlu de contribuţii sociale aferente anului 2012 şi, totodată, pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor administrative prin care s-a făcut stabilirea, revine caselor judeţene de pensii, potrivit legislaţiei specifice aplicabile fiecărei perioade.

După stabilirea contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice, casele judeţene de pensii transmit Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală o copie a titlurilor în care sunt individualizate contribuţiile sociale astfel stabilite, până cel târziu la data de 30 iunie 2014.