Calendar

November 2017
M T W T F S S
« May    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
oferit de Curs BNR

Arhiva

GENERALITĂŢI

 

În sistemul public de pensii, stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor pentru care s-a datorat contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat de către angajator şi asigurat sau, după caz, s-a datorat şi plătit de către asiguraţii care au încheiat cu casa judeţeană de pensii, în calitate de asigurator, contract de asigurare socială şi/sau declaraţie de asigurare, după caz.

Pentru perioadele de după 31 martie 2001, declaraţia nominală de asigurare constituie documentul pe baza căruia se stabileşte stagiul de cotizare în sistemul public de pensii şi punctajul mediu anual pentru asiguraţii sistemului public de pensii, cu excepţia persoanelor asigurate ale Caselor sectoriale.

În situaţiile în care, pentru perioadele prevăzute mai sus, derularea raporturilor de muncă sau de serviciu nu poate fi dovedită prin declaraţia nominală de asigurare, în vederea stabilirii stagiului de cotizare şi a punctajului anual, pot fi valorificate următoarele acte doveditoare, întocmite în condiţiile legii:

– carnetul de muncă, cu înregistrările efectuate potrivit normelor legale, în original;

– certificate cu informaţii extrase din registrele generale de evidenţă a salariaţilor depuse de angajatori potrivit art. 7 din H.G. nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

– certificate/adeverinţe eliberate în condiţiile legii de Arhivele Naţionale sau de către deţinătorii legali ai arhivelor foştilor angajatori;

– hotărâri judecătoreşti prin care se reconstituie elementele necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Documentele de mai sus se prezintă în copie certificată sau în original, după caz, şi pot fi valorificate numai în situaţiile în care se dovedeşte că angajatorul se află în imposibilitatea de a întocmi şi de a depune declaraţia nominală de asigurare, iar obligaţia prezentării acestora revine persoanei în cauză.

 

5.2. ADEVERINŢA PRIVIND STAGIUL DE COTIZARE

 

Stagiul de cotizare se certifică asiguraţilor, din oficiu, o dată la 2 ani, de CNPP şi de casele de pensii sectoriale.

Stagiul de cotizare se certifică şi la cererea asiguraţilor, contra cost. Tariful serviciului respectiv se stabileşte anual de CNPP şi casele de pensii sectoriale.

Având în vedere imposibilitatea obiectivă, generată de lipsa resurselor materiale, de respectare a termenelor legale de emitere a certificatelor privind stagiul de cotizare, cu caracter temporar, eliberarea într-un an calendaristic a unei adeverinţe privind stagiul de cotizare realizat în sistemul public de pensii, este scutită de plata tarifului prevăzut de Decizia nr. 1/2014 a Preşedintelui CNPP.

Următoarele adeverinţe de stagiu, solicitate suplimentar într-un an calendaristic, peste cea eliberată gratuit, sunt supuse achitării tarifului pentru eliberare, stabilit prin Decizia susamintită, tarif care în prezent este de 15,00 lei.

 

Perioade asimilate stagiului de cotizare

 

În sistemul public de pensii se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:

– a beneficiat de pensie de invaliditate;

– a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă. Asiguraţii care au absolvit mai multe instituţii de învăţământ superior, beneficiază de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii, la alegere;

– a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;

– a beneficiat, în perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006 de indemnizaţii de asigurări sociale, acordate potrivit legii;

– a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă şi boli profesionale;

– a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani;

– a fost elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepţia liceului militar.

Aceste persoane beneficiază de perioadele asimilate dacă în aceste perioade nu au realizat stagii de cotizare în condiţiile legii, iar perioadele respective se valorifică pentru obţinerea prestaţiilor de asigurări sociale în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

 

Timpul util realizat de foşti membrii C.A.P.

 

Timpul util la pensie realizat de foşti membrii C.A.P.(agricultori), în condiţiile reglementate de legislaţia privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, anterioară datei de 1 aprilie 2001, constituie stagiu de cotizare.

Prin timp util la pensie realizat de agricultori, se înţelege perioada în care foştii membri cooperatori au realizat un volum de muncă în fostele unităţi agricole, potrivit prevederilor Legii nr. 4/1977 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole de producţie, calculat potrivit metodologiei utilizate la aplicarea Legii nr. 80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, republicată, cu modificările ulterioare.

Timpul util la pensie realizat de agricultori se calculează în ani şi se determină prin raportarea volumului total de muncă, exprimat în numărul de norme realizate în întreaga perioadă în care asiguratul a lucrat în fosta unitate agricolă cooperatistă, la cel mai mic număr de norme planificat a se realiza anual, din perioada respectivă, stabilit de adunarea generală a cooperatorilor. Fracţiunile de an se neglijează.

Timpul util la pensie nu poate depăşi numărul anilor calendaristici în care asiguratul a prestat muncă în fosta unitate agricolă cooperatistă.

Timpul util la pensie se determină pe baza datelor, elementelor şi informaţiilor conţinute în carnetul de pensii şi asigurări sociale şi/sau în actele doveditoare eliberate de primăria care deţine arhiva fostelor unităţi agricole cooperatiste, întocmite cu respectarea prevederilor legale referitoare la valabilitatea actelor doveditoare.

În situaţia persoanelor asigurate potrivit Legii nr. 5/1977, privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale ţăranilor cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, timpul util la pensie se determină pe baza carnetului de pensii şi asigurări sociale şi reprezintă numărul anilor calendaristici în care s-a achitat contribuţia minimă lunară de 40 lei.

 

 

5.3. EVIDENŢA GRUPELOR DE MUNCĂ

 

 

Condiţiile de muncă în care se desfăşoară activitatea asiguraţilor din sistemul public de pensii pot fi normale, deosebite şi speciale.

Locurile de muncă în condiţii deosebite reprezintă acele locuri care, în mod permanent sau în anumite perioade, pot afecta esenţial capacitatea de muncă a asiguraţilor datorită gradului mare de expunere la risc.

Încadrarea în condiţii deosebite a unor locuri de muncă se face pe baza criteriilor şi metodologiei prevăzute de H.G. nr. 246/2007, privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, cu modificările şi completările  ulterioare.

În acest sens începând cu data de 1 ianuarie 2014, sunt aplicabile prevederile H.G. nr. 1.077 din 11 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 821 din 23 decembrie 2013, care prevede că avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite acordate, valabile până la 31 decembrie 2013 inclusiv, pot fi reînnoite conform metodologiei stabilite în cuprinsul H.G. nr. 246/2007, cu modificările şi completările ulterioare. Perioada de valabilitate a avizelor reînnoite nu poate depăşi data de 31 decembrie 2014.

Actul normativ mai sus amintit prevede că avizele reînnoite îşi încetează aplicabilitatea la data îndeplinirii măsurilor stabilite prin planul de prevenire şi protecţie sau, după caz, la data de expirării valabilităţii pentru care au fost emise.

Perioada cuprinsă între data de sfârşit a avizelor şi data reînnoirii acestora de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează, după caz, diferenţa dintre cota de contribuţie de asigurări sociale prevăzută de lege pentru condiţii deosebite de muncă şi cea declarată de către aceştia.

 

Pentru anul 2014, la nivelul judeţului Gorj, următorii agenţi economici beneficiază de încadrare a unor locuri de muncă în condiţii deosebite, astfel:

– Direcţia Sanitar Veterinară;

– Complexul Energetic Oltenia;

– Inspectoratul Judeţean de Jandarmi;

– Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Gorj;

– Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu;

– Spitalul Orăşenesc Motru;

– Spitalul Oraş Rovinari;

– Spitalul Oraş Târgu-Cărbuneşti.

 

În sensul legii în vigoare(Legea nr. 263/2010), locurile de muncă în condiţii speciale sunt cele din:

 

– unităţile miniere, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă;

– activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii;

– activităţile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, prevăzute de actele normative cu regim clasificat emise până la data intrării în vigoare a prezentei legi;

– aviaţia civilă, pentru personalul navigant prevăzut în anexa nr. 1 din Legea nr. 263/2010;

– activităţile şi unităţile prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 din Legea nr. 263/2010. Periodic, din 2 în 2 ani, locurile de muncă în condiţii speciale, sunt supuse procedurii de reevaluare a încadrării în condiţii speciale, procedură care se stabileşte prin hotărâre a Guvernului;

– activitatea artistică desfăşurată în profesiile prevăzute în anexa nr. 4 din Legea nr. 263/2010.

 

 

5.4. NEGAŢII PENTRU MUNCĂ SEZONIERĂ

 

Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, Regulamentele Consiliului (CEE) nr. 1408/71 referitor la aplicarea sistemelor de securitate socială salariaţilor, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii şi nr. 574/72 care stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1408/71, au devenit direct aplicabile în România, în relaţiile acesteia cu celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Prin Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1791/2006 privind adaptarea anumitor regulamente şi decizii în domeniile liberei circulaţii a bunurilor, liberei circulaţii a persoanelor, a legislaţiei companiilor, politicii de concurenţă, agricultură (inclusiv legislaţia veterinară şi fitosanitară), politica transporturilor, taxe şi impozite, statistică, energie, mediu, cooperarea în domeniul justiţiei şi afacerilor interne, uniunea vamală, relaţii externe, politica comună de securitate, ca urmare a aderării Bulgariei şi României, au fost aprobate înscrierile României în anexele la cele două Regulamente.

Aceste înscrieri în Anexele Regulamentului nr. 1408/71 şi ale Regulamentului nr. 574/72 individualizează modul de aplicare al celor două regulamente de către autoritatea competentă, organismele de legătură şi instituţiile competente de pe teritoriul statului român.

Conform anexelor Regulamentului nr. 574/72 (2, 4 şi 10), începând cu data de 1 ianuarie 2007, CNPAS şi ulterior CNPP, a fost desemnată drept instituţie competentă pentru aplicarea dispoziţiilor Titlului II al Regulamentului 1408/71 care stabileşte regulile de determinare a legislaţiei aplicabile în cazul lucrătorilor migranţi şi organism de legătură pentru stabilirea pensiilor pentru limită de vârstă, pensiilor anticipate şi anticipate parţiale, pensiilor de invaliditate, pensiilor de urmaş, acordarea indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă determinată de boli profesionale şi accidente de muncă, acordarea prestaţiilor în natură în caz de boală profesională şi accident de muncă, acordarea ajutoarelor de deces.

În acest context, s-a convenit cu Ministerul Federal al Muncii şi Problemelor Sociale al Republicii Federale Germania şi cu Oficiul German de Legătură privind Asigurările de Sănătate în Străinătate din Republica Federală Germania, în cadrul unei reuniuni ce a avut loc la Bucureşti, în perioada 11-13 octombrie 2006, utilizarea unilaterală a unui document prin intermediul căruia instituţiile din România să ateste faptul că persoanele interesate, care urmează să desfăşoare activitate sezonieră pe teritoriul Germaniei, nu sunt asigurate în sistemul de securitate socială din România.

Pentru a putea stabili dacă angajatorul german trebuie să plătească contribuţiile de asigurări sociale în România pentru un lucrător român pe care îl angajează temporar în Germania, partea germană a propus ca fiecare lucrător sezonier român să prezinte angajatorului german fie formularul E101, fie o adeverinţă standardizată care să ateste că a fost solicitată eliberarea formularului E101 şi acesta nu a putut fi eliberat de CNPAS, respectiv CNPP.

Persoanele în cauză urmează a adresa o cerere casei de pensii competente şi o copie după actul de identitate, valabil la data depunerii cererii. Cererea urmează a fi făcută în nume propriu, persoana interesată declarând, pe proprie răspundere, fără autentificare notarială, că nu este asigurată în sistemul de securitate socială din România. Un model de cerere care poate fi pus la dispoziţia persoanelor interesate este prezentat în anexă.