Calendar

May 2021
M T W T F S S
« Mar    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Arhiva

Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale

Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale (CNPAS) institutie publica autonoma de interes national, cu personalitate juridica, este organ de specialitate al administratiei publice centrale, care administreaza si gestioneaza sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, precum si sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
CNPAS are in subordine case judetene de pensii si Casa de pensii a municipiului Bucuresti (case teritoriale de pensii) care sunt servicii publice descentralizate investite cu personalitate juridica.
Potrivit legii, CNPAS poate infiinta case locale de pensii, fara personalitate juridica, care functioneaza sub conducerea si controlul caselor teritoriale de pensii.
In subordinea Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale functioneazaInstitutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, care este institutie publica cu personalitate juridica si autonomie stiintifica.
Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale este actionar unic al Societatii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca “T.B.R.C.M.” S.A.
CNPAS asigura coordonarea, indrumarea si controlul activitatii caselor teritoriale de pensii, in scopul aplicarii unitare a legislatiei in domeniul specific de activitate si al realizarii integrale a sarcinilor si atributiilor ce le revin acestora.
Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale verifica aplicarea unitara a legislatiei din domeniul sau de competenta.
Principalele atributii ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale sunt :
I. In domeniul organizatoric:
a) elaboreaza Regulamentul de organizare si functionare a CNPAS, stabileste structura organizatorica a caselor teritoriale de pensii si emite regulamentul-cadru de organizare si functionare a acestora;
b) propune Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse norme metodologice in aplicarea prevederilor legale din domeniul sau de competenta;
c) propune Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerului Sanatatii criteriile si normele pe baza carora se face incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate a asiguratilor;
d) stabileste procedurile de regularizare a sumelor platite in plus de catre contribuabili;
e) stabileste anual tariful pentru certificarea stagiului de cotizare si a punctajului cumulat, la cererea asiguratului, precum si tarife si comisioane pentru operatiuni efectuate de catre structurile sale teritoriale pentru terti;
f) organizeaza modul de stabilire si de plata a drepturilor de pensii si a altor drepturi de asigurari sociale finantate din bugetul asigurarilor sociale, precum si a celor finantate de la bugetul de stat, prin bugetul alocat Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, conform legii;
g) organizeaza activitatea de evidenta contabila a executiei bugetare pentru bugetul asigurarilor sociale de stat;
h) organizeaza, administreaza si asigura securitatea sistemului informatic al CNPAS, precum si al structurilor sale teritoriale;
i) organizeaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;
j) organizeaza si administreaza sistemul de trimitere la tratament balnear, precum si programele recuperatorii;
k) organizeaza modul de atribuire a codului personal de asigurari sociale, precum si gestiunea acestuia;
l) organizeaza activitatea de furnizare a informatiilor necesare in vederea elaborarii de studii si analize in domeniul sau de activitate;
m) administreaza si gestioneaza patrimoniul propriu;
n) organizeaza selectia, pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului din sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;
o) organizeaza cursuri de perfectionare pentru personalul cu atributii in domeniul prevenirii, securitatii si sanatatii in munca;
p) organizeaza si asigura evidenta la nivel national a tuturor persoanelor juridice si fizice asigurate pentru accidente de munca si boli profesionale;
q) aplica prevederile conventiilor internationale de asigurari sociale, la care România este parte, precum si ansamblul reglementarilor comunitare si dezvolta relatii cu organisme similare in domeniul asigurarilor sociale din alte tari, in limita competentelor prevazute de lege;
r) organizeaza cooperarea cu institutii similare din alte tari, in vederea coordonarii prestatiilor de asigurari sociale din domeniul propriu de competenta, pentru lucratorii migranti;
s) coordoneaza, indruma si controleaza activitatea de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale in general si, in mod deosebit, activitatea preventiva desfasurata de personalul propriu sau de asociatiile profesionale de asigurare;
s) emite, respinge sau retrage autorizatia de functionare pentru asociatiile profesionale de asigurare, in conditiile legii;
t) constata cazurile asigurate, stabileste drepturile de asigurare si controleaza modul de acordare a drepturilor de asigurare, ca urmare a accidentelor de munca si bolilor profesionale;
t) organizeaza si pastreaza evidenta accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
u) aplica sanctiuni, potrivit legii, angajatorilor care nu isi duc la indeplinire sarcinile privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, prin personalul abilitat in acest scop de CNPAS.
v) organizeaza activitatea privind stabilirea si plata contributiilor pentru fondurile de pensii administrate privat.
II. In domeniul financiar:
a) propune Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse indicatorii de fundamentare ai bugetului de asigurari sociale de stat si face public salariul mediu brut pe economie pentru anul urmator, prognozat potrivit legii;
b) repartizeaza, in profil teritorial si pe trimestre, bugetul asigurarilor sociale de stat, aprobat potrivit legii;
c) constituie fondul de rezerva si asigura utilizarea acestuia, conform legii;
d) analizeaza realizarea veniturilor bugetului de asigurari sociale de stat, conform indicatorilor bugetari aprobati prin lege;
e) colecteaza si vireaza contributiile de asigurari sociale pentru asiguratii individuali si alte venituri, potrivit legii;
f) calculeaza, retine si vireaza contributia de asigurari sociale de sanatate si impozitul asupra pensiilor, in conditiile legii;
g) ia masuri, in conditiile legii, pentru protectia fondurilor de asigurari sociale;
h) calculeaza valoarea unui punct de pensie si o actualizeaza in timpul executiei bugetare, potrivit legii;
i) asigura plata pensiilor si a celorlalte drepturi de asigurari sociale care, potrivit legii, se finanteaza din bugetul asigurarilor sociale de stat;
j) asigura stabilirea si plata unor drepturi finantate de la bugetul de stat, pentru care Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse este ordonator principal de credite, CNPAS exercitând functia de ordonator secundar de credite;
k) raspunde de administrarea patrimoniului propriu si de utilizarea cu eficienta a fondurilor provenite din imprumuturi externe;
l) finanteaza, la nivel national, studii de cercetare aplicativa, la propunerea caselor teritoriale de pensii sau a asociatiilor profesionale de asigurare, in vederea elaborarii de solutii, dispozitive si metode de prevenire a accidentelor de munca si bolilor profesionale;
m) tine evidenta costurilor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, la nivel national;
n) elaboreaza si supune spre aprobare Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse criteriile si metodologia care stau la baza calculului contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
o) controleaza modul de acordare a stimulentelor pentru incurajarea aplicarii masurilor de prevenire si reducere a nivelului de risc la accidente de munca si boli profesionale;
p) deconteaza, in conditiile prevazute de lege, prestatiile efectuate de asociatiile profesionale de asigurare;
q) determina si revizuieste tarifele si clasele de risc pentru fiecare sector de activitate, in functie de riscul de accidentare si imbolnavire profesionala din cadrul sectorului respectiv;
r) efectueaza incadrarea in clasele de risc si comunica anual persoanelor juridice si fizice asigurate clasa de risc si cota de contributie datorata, corespunzator activitatilor desfasurate in fiecare unitate;
s) recupereaza sumele datorate de angajator pentru asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, in cazul reorganizarii judiciare sau al falimentului acestuia;
s) achita, in conditiile legii, contravaloarea serviciilor medicale, a biletelor pentru tratament balnear prescris de medicul asiguratorului, precum si a tratamentului medical pentru perioada de recuperare, inclusiv cazarea si masa in unitatile medicale pentru persoanele care au suferit un accident de munca sau imbolnavire profesionala;
t) acorda, in conditiile legii, compensatii pentru atingerea integritatii celor care au suferit accidente de munca sau imbolnaviri profesionale, despagubiri in caz de deces si rambursari de cheltuieli;
t) preia in sarcina sa cheltuielile pentru prestatiile si serviciile de reabilitare si reconversie profesionala, prevazute de lege.
u) vireaza contributiile pentru fondurile de pensii administrate privat;
v) asigura exportul in strainatate al prestatiilor stabilite, potrivit reglementarilor legale in domeniu.
III. In domeniul indrumarii si reprezentarii:
a) indruma, coordoneaza si verifica modul de aplicare a dispozitiilor legale de catre casele teritoriale de pensii;
b) indruma persoanele juridice si fizice carora le revin drepturi si obligatii ce decurg din reglementarile privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;
c) indruma si controleaza modul de stabilire si achitare a prestatiilor de asigurari sociale prevazute de lege, finantate din bugetul de asigurari sociale si a altor drepturi prevazute de legi speciale, finantate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse;
d) indruma si controleaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;
e) indruma si controleaza structurile teritoriale in ceea ce priveste activitatea de colectare a contributiilor de asigurari sociale datorate de asiguratii individuali, potrivit legii, precum si a celei de executare silita;
f) asigura reprezentarea in fata instantelor judecatoresti;
g) asigura reprezentarea in relatiile cu organismele similare din strainatate.
h) realizeaza activitatile ce decurg din statutul României de stat membru al Uniunii Europene, in domeniul specific de activitate.
IV. In domeniul evidentei, certificarii si raportarii:
a) asigura evidenta la nivel national a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;
a^1) asigura evidenta la nivel national a persoanelor care, potrivit legii, au aderat la fondurile de pensii administrate privat;
b) asigura evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale la nivel national, pe baza codului personal de asigurari sociale;
c) certifica fiecarui asigurat stagiul de cotizare, punctajul anual si punctajul cumulat pentru perioada de cotizare in mod gratuit, o data pe an, prin intermediul caselor teritoriale de pensii;
d) gestioneaza baza de date privind asiguratii sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, precum si baza de date privind persoanele care, potrivit legii, au aderat la fondurile de pensii administrate privat si asigura caracterul confidential al acestora;
d^1) certifica, in situatia lucratorilor migranti, legislatia nationala aplicabila conform regulamentelor comunitare in vigoare si conventiilor internationale de asigurari sociale la care România este parte
e) prezinta Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse executia bugetului si rapoarte cu privire la modul de administrare a bugetului asigurarilor sociale de stat;
f) face public, semestrial, raportul privind activitatea proprie;
g) asigura introducerea, dezvoltarea, intretinerea si protectia sistemelor automate de calcul si evidenta;
h) raspunde sesizarilor adresate direct sau transmise de catre Administratia Prezidentiala, Parlament, Guvern, Avocatul Poporului, precum si de alte institutii, persoane fizice si juridice;
i) asigura informarea si consultarea asiguratilor, precum si a pensionarilor asupra problemelor care vizeaza interesele acestora;
j) asigura, potrivit legii, schimbul de informatii cu institutia de colectare a contributiilor pentru fondurile de pensii administrate privat, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, fondurile de pensii, precum si cu administratorii acestora;
k) in cazul unor neconcordante ale datelor cuprinse in fisele de declarare a bolilor profesionale – BP2, solicita factorilor responsabili clarificarea acestora si modificarea in consecinta a inregistrarilor.
V. In domeniul prevenirii accidentelor de munca si a bolilor profesionale:
a) coordoneaza activitatea de prevenire desfasurata la nivelul caselor teritoriale de pensii si stabileste prioritatile de prevenire pentru activitatea sa;
b) realizeaza obiectivele de prevenire, prin servicii proprii, cu personal specializat sau persoane fizice/juridice abilitate conform legii;
c) stabileste programele de prevenire, acorda consultanta, asistenta tehnica si medicala de medicina muncii cu privire la organizarea, masurile si mijloacele de prevenire;
d) acorda consiliere in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in functie de situatiile specifice domeniului de activitate, in scopul imbunatatirii activitatii de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale, in mod direct sau in baza unor contracte incheiate in conditiile legii;
e) efectueaza analize si evaluari de riscuri pentru probleme de interes national, elaboreaza studii, analize si asigura documentatia privind riscurile si conditiile de munca, in vederea fundamentarii unor masuri de prevenire;
f) verifica modalitatea de completare a formularului pentru inregistrarea accidentului de munca – FIAM si, in caz de neconcordante, solicita factorilor responsabili modificarea acestora;
g) urmareste modul de intocmire a instructiunilor proprii de securitatea muncii si consiliaza angajatorii pentru realizarea acestora;
h) recomanda masuri de prevenire, urmareste aplicarea lor si eliminarea sau diminuarea riscurilor;
i) elaboreaza forme si mijloace de educare pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
j) in vederea stabilirii prioritatilor de prevenire, consulta dosarul de cercetare al bolilor profesionale si accidentelor de munca;
k) propune ordonatorului de credite, in functie de identificarea unor prioritati la nivel national, finantarea de proiecte sau programe de cercetare pentru fundamentarea stiintifica a masurilor de prevenire necesare;
l) coordoneaza activitatea privind aplicarea regulamentelor referitoare la regimul de securitate sociala a lucratorilor migranti pentru domeniul accidentelor de munca si bolilor profesionale.
VI. In domeniul reabilitarii medicale, recuperarii capacitatii de munca si reconversiei profesionale a persoanelor care au suferit accidente de munca sau boli profesionale:
a) organizeaza la nivel national, la propunerea caselor teritoriale de pensii si a asociatiilor profesionale, activitatea de recuperare functionala, protezare, reorientare si reconversie, in vederea reintegrarii profesionale pentru cei care au suferit accidente de munca si boli profesionale;
b) urmareste si verifica modul de acordare a concediilor medicale celor care au suferit accidente de munca si boli profesionale;
c) urmareste si verifica modul in care asiguratii respecta programele de recuperare a capacitatii de munca;
d) stabileste programe individuale de recuperare, in functie de natura si prognosticul bolii;
e) aproba anual criteriile pe baza carora se acorda bilete de tratament balnear;
f) suspenda dreptul la prestatii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, in cazul in care asiguratii nu respecta sau nu urmeaza programul individual de recuperare;
g) asigura, in conditiile legii, prestatii si servicii pentru reabilitare medicala, recuperarea capacitatii de munca si reconversie profesionala.
h) indruma si urmareste activitatea caselor teritoriale de pensii legata de derularea contractelor incheiate cu spitalele.
Ministrul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse este ordonator principal de credite pentru bugetul asigurarilor sociale de stat si deleaga atributiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare conducatorului executiv al CNPAS.
CNPAS este condusa de presedinte si de consiliul de administratie.
Conducerea executiva a CNPAS se exercita de un secretar general si un secretar general adjunct, inalti functionari publici, numiti in functie in conditiile legii.
Adresa: Bucuresti, str. Latina nr. 8, sector 2
Telefon: +4021-250.24.33
Fax: +4021-250.94.96
E-mail: portal@cnpp.ro
Web-site: www.cnpp.ro