Casa Județeană de Pensii Gorj

Prestații și servicii acordate în baza Legii nr. 346/2002, republicată

Dreptul la prestaţiile şi serviciile de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se naşte de la data stabilirii raporturilor de asigurare şi încetează odată cu aceste raporturi. În cazul accidentelor de muncă sau bolilor profesionale, declarate în condiţiile legii, în timpul activităţii profesionale, dreptul la prestaţiile şi serviciile de asigurare se menţine şi ulterior încetării raporturilor de muncă/serviciu.

Asiguraţii sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale au dreptul la următoarele prestaţii şi servicii:

a) reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii de muncă;

Asiguraţii au dreptul la servicii medicale corespunzătoare leziunilor şi afecţiunilor cauzate prin accidente de muncă sau boli profesionale, acordate de furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Tarifele medicale aferente serviciilor medicale pentru reabilitarea medicală sunt cele stabilite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind asigurările sociale de sănătate, respectiv contractul-cadru din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Pentru cazurile de accident de muncă şi boli profesionale confirmate anterior datei de 1 ianuarie 2005 şi care necesită dispozitive medicale în vederea corectării şi recuperării deficienţelor organice, funcţionale sau fizice, asiguraţii au dreptul la dispozitive medicale care vor fi asigurate de Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă prin personal propriu sau prin terţi.

Pentru bolile profesionale confirmate anterior datei de 1 ianuarie 2005 şi pentru care se continuă reabilitarea medicală ulterior acestei date ca urmare exclusivă a cauzei profesionale, se decontează următoarele prestaţii şi servicii:

 • a) tratament medical ambulatoriu, analize medicale şi medicamente;
 • b) servicii medicale în spitale, în secţii sau unităţi sanitare cu personalitate juridică, specializate pentru boli profesionale;
 • c) tratament de recuperare a capacităţii de muncă în unităţi de specialitate;
 • d) servicii de chirurgie reparatorie;
 • e) cure balneoclimaterice.

Toate aceste servicii medicale sunt acordate de furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate sau unităţile sanitare cu personalitate juridică aflate în relaţie contractuală directă cu casele teritoriale de pensii, după caz.

b) reabilitare şi reconversie profesională;

Victima unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, care nu mai poate desfăşura activitatea pentru care s-a calificat, beneficiază de prestațiile și serviciile pentru reabilitare și reconversie profesională, reglementate de Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale.Cheltuielile pentru prestaţiile şi serviciile de reabilitare şi reconversie profesională preluate de asigurător sunt:

 • a) cheltuielile privind serviciile medicale şi psihologice pentru aprecierea stării fizice, mentale şi aptitudinale în vederea reconversiei profesionale;
 • b) costul cursurilor de calificare sau de reconversie;
 • c) plata unei indemnizaţii pe durata cursurilor de calificare şi de reconversie în condițiile legii.

Cuantumul indemnizaţiei pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie este de 70% din salariul de baza brut al persoanei asigurate, avut la data survenirii accidentului de muncă sau a bolii profesionale. Pentru a beneficia de prestaţiile şi serviciile de reabilitare şi reconversie profesională persoana asigurată trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • are înregistrat, conform prevederilor legale, un accident de muncă sau declarată o boală profesională;
 • nu mai poate desfăşura activitatea pentru care s-a calificat, ca urmare a accidentului de muncă sau a bolii profesionale;
 • nu beneficiază pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie, de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă sau de pensie de invaliditate gradul III, acordată potrivit legii;
 • respectă dispoziţiile asiguratorului cu privire la:
  • a.instituţia la care urmează să se desfăşoare cursul;
  • b.programul de instruire;
  • c.modalitatea de absolvire.

c) indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă;

Asiguraţii beneficiază de o indemnizaţie pe perioada în care se află în incapacitate temporară de muncă datorită unui accident de muncă sau datorită unei boli profesionale, indiferent de momentul producerii acestuia/acesteia. Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă reprezintă 80% din baza de calcul. În cazul urgenţelor medico-chirurgicale, cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este de 100% din baza de calcul. 

Durata de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este de 183 de zile în intervalul de un an, socotită din prima zi de concediu medical. Prelungirea concediului medical peste 183 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, în funcţie de evoluţia cazului şi de rezultatele acţiunilor de recuperare, conform procedurilor stabilite de CNPP.

Baza de calcul a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, pentru reducerea timpului de muncă sau pentru trecerea temporară în alt loc de muncă se determină ca medie a câştigurilor brute definite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, realizate lunar de către asigurat, din salarii sau venituri asimilate salariilor, în ultimele 6 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical. La stabilirea bazei de calcul a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale se iau în calcul veniturile obţinute la angajatorul la care se manifestă riscul profesional şi care deţine certificatul de concediu medical în original, iar media zilnică se raportează la perioada lucrată şi câştigurile brute salariale obţinute de asigurat la acest angajator, nefiind incluse veniturile obţinute la alţi angajatori.

Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă în cazul accidentului de muncă sau al bolii profesionale se suportă în primele 3 zile de incapacitate de către angajator, iar din a 4-a zi de incapacitate, din sumele prevăzute pentru asigurarea la accidente de muncă şi boli profesionale in bugetul asigurărilor sociale de stat. Indemnizaţiile se calculează şi se plătesc de către angajatori şi se recuperează de la casele teritoriale de pensii pe baza actelor justificative din sumele prevăzute pentru asigurarea la accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale de stat.

În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de o lună, baza de calcul a indemnizaţiilor o constituie câştigul lunar brut realizat de asigurat în prima lună de activitate. La stabilirea numărului de zile ce urmează a fi plătite se au în vedere prevederile legale cu privire la zilele de sărbătoare declarate nelucrătoare, precum şi cele referitoare la stabilirea programului de lucru, prevăzute prin contractele colective de muncă.

Casele judetene de pensii preiau în plată certificatele de concediu medical emise „în continuare”. Pentru a putea fi considerate eliberate în continuare, certificatele medicale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. păstrează codul de diagnostic;
 2. codul de  indemnizaţie care a determinat accidentul de muncă/boala profesională;
 3. păstrează baza de calcul iniţială a acestui tip de indemnizație.

În cazul bolilor profesionale sau al accidentelor de muncă, certificatul medical se vizează în mod obligatoriu, prin grija angajatorului, de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti, respectiv de casa teritorială de pensii în a cărei rază se află sediul angajatorului sau domiciliul asiguratului.

d) indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi indemnizaţie pentru reducerea timpului de muncă;

Asiguraţii care, din cauza unei boli profesionale sau unui accident de muncă nu îşi mai pot desfăşura activitatea la locul de muncă anterior manifestării riscului asigurat pot trece temporar în alt loc de muncă. Indemnizaţia pentru trecerea temporară în alt loc de muncă se acordă în condiţiile în care venitul salarial brut lunar realizat de asigurat la noul loc de muncă este inferior mediei veniturilor sale lunare din ultimele 6 luni, calculate de la momentul depistării afecţiunii. Indemnizaţia pentru reducerea timpului de lucru cu o pătrime din durata normală, ca urmare a unor afecţiuni cauzate de accidente de muncă sau boli profesionale, se acordă asiguraţilor care, în aceste condiţii, nu mai pot realiza durata normală de muncă. Indemnizaţiile pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, pentru reducerea timpului de muncă, se acordă la propunerea medicului curant, cu avizul medicului asigurătorului, pentru cel mult 90 de zile într-un an calendaristic, în una sau mai multe etape.

Cuantumul lunar al indemnizaţiilor prevăzute mai sus este egal cu diferenţa dintre media veniturilor salariale din ultimele 6 luni şi venitul salarial brut realizat de asigurat la noul loc de muncă sau prin reducerea timpului normal de muncă, fără a se depăşi 25% din baza de calcul.

e) compensaţii pentru atingerea integrităţii;

Au dreptul la o compensaţie pentru atingerea integrităţii asiguraţii care în urma accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale rămân cu leziuni permanente care produc deficienţe şi reduc capacitatea de muncă între 20-50%, în condițiile legii, exclusiv cazurile cărora li se recunoaşte, prin decizie, invaliditatea. Compensaţia pentru atingerea integrităţii reprezintă o sumă fixă în bani şi se acordă integral, o singură dată, fără a afecta celelalte drepturi sau indemnizaţii la care este îndreptăţit asiguratul. Cuantumul compensaţiei pentru atingerea integrităţii se stabileşte în funcţie de gravitatea leziunii, în limita unui plafon maxim de 12 salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată la data confirmării caracterului profesional al accidentului sau al bolii. Compensaţia se acordă la solicitarea persoanei îndreptăţite, pe baza deciziei medicului asigurătorului.

În cazul asiguraţilor care, în momentul expertizării au mai multe boli profesionale, medicul expert emite o singură decizie, iar compensaţia pentru atingerea integrităţii se acordă o singură dată.

f) despăgubiri în caz de deces;

În cazul decesului asiguratului, ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, beneficiază de despăgubire în caz de deces o singură persoană, care poate fi, după caz: soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul, în condiţiile dreptului comun, sau, în lipsa acesteia, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces. Cuantumul despăgubirii în caz de deces este de 4 salarii medii brute pe economie. Salariul mediu care va fi utilizat la plata despăgubirii în caz de deces va fi salariul mediu brut pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru luna în care a survenit decesul asiguratului sau, după caz, ultimul salariu mediu brut pe economie cunoscut la data solicitării.

Plata despăgubirii se efectuează în cont sau prin casieria casei teritoriale de pensii.

g) rambursări de cheltuieli;

Asigurătorul acordă rambursări de cheltuieli în următoarele situaţii:

 • a) transportul de urgenţă, în cazuri temeinic justificate, când salvarea victimei impune utilizarea altor mijloace decât cele uzuale;
 • b) confecţionarea ochelarilor, a aparatelor acustice, a protezelor oculare, în situaţia în care acestea sunt necesare sau au fost deteriorate ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale;
 • c) în cazul aplicării dispozitivelor medicale implantabile prin intervenţie chirurgicală în vederea recuperării deficienţelor organice, funcţionale sau fizice cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale.

h) pensie invaliditate ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională;

Pensia de invaliditate se stabileşte în conformitate cu prevederile legislaţiei din sistemul public de pensii şi se  acordă, la cerere, persoanelor asigurate care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza unui accident de muncă/boală profesională. Evaluarea capacităţii de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate și acordarea pensiei de invaliditate ca urmare a unui accident de muncă/boală profesională se realizează în conformitate cu procedura stabilită de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă.

Începând cu data de la care pensia de invaliditate stabilită conform legii, a cărei cauză a constituit-o accidentul de muncă sau boala profesională devine pensie pentru limită de vârstă, cuantumul pensiei în plată nu se va mai suporta din fondurile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale ci din bugetul sistemului de asigurări sociale.

i) pensie de urmaș în cazul decesului ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională.

Pensia de urmaş se stabileşte în conformitate cu prevederile legislaţiei din sistemul public de pensii şi se acordă, la cerere, copiilor şi/sau soţului supravieţuitor, sau persoanelor îndreptățite în condițiile dreptului comun, dacă decesul persoanei asigurate s-a produs din cauza unui accident de muncă/boală profesională. Acordarea pensiei de urmaș se realizează cu respectarea condițiilor și procedurii stabilite de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Prestațiile se acordă pentru cazurile declarate şi înregistrate ca accidente de muncă, începând cu data producerii acestora, iar pentru bolile confirmate ca boli profesionale, de la data declarării acestora, conform prevederilor legale.