Casa Județeană de Pensii Gorj

Alte drepturi de asigurări sociale

Ajutorul de deces

Beneficiari

1. În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces și care poate fi:
– soțul supraviețuitor– copilul– părintele– tutorele– curatorul– moștenitorul (în condițiile dreptului comun)– altă persoana în lipsa celor prevăzuți mai sus care face dovada suportării cheltuielilor ocazionate de deces.
Cuantumul ajutorului de deces este stabilit anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
2. Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie aflat în întreținerea sa și care nu are un drept propriu de asigurări sociale. Se consideră membru de familie:
– soțul;
– copiii proprii, copiii adoptați, copiii aflați în plasament familial sau cei încredințați spre creștere și educare familiei, în vârstă de până la 18 ani, sau dacă își continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 ani, precum și copiii incapabili de muncă, indiferent de vârsta, dacă și-au pierdut capacitatea de munca înaintea vârstelor menționate;
– părinții și bunicii oricăruia dintre soți.
Dovada că membrul de familie s-a aflat în întreținerea asiguratului sau a pensionarului se face prin declarație pe proprie răspundere.
Cuantumul ajutorului de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezintă jumătate din cuantumul prevăzut în cazul decesului asiguratului sau pensionarului și este stabilit anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Modul de suportare a ajutorului de deces

Ajutorul de deces se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat și se acordă la cerere, pe baza certificatului de deces.
După achitare, plătitorul de drepturi de asigurări sociale are obligația de a înscrie pe verso-ul originalului certificatului de deces mențiunea „ACHITAT”, data, semnătura și stampila.

Acte necesare pentru ajutorul de deces

1. Ajutorul de deces în cazul decesului pensionarului

 • Cerere tip Anexa nr. 11
 • Declarație tip pentru solicitarea ajutorului de deces
 • Certificat de deces (original și copie)
 • Acte de stare civilă ale solicitantului:
  • carte de identitate solicitant (original și copie);
  • certificat de naștere – original și copie;
  • certificat de căsătorie – original și copie – dacă este cazul;
  • orice alt document doveditor schimbului de nume, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul.
 • Factura şi chitanța/bon fiscal în original de la cheltuielile ocazionate de deces;
 • Act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt și data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
 • Adeverință care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii (original).

2. Ajutorul de deces în cazul „salariatului

 • Cerere tip Anexa nr. 11;
 • Declarație tip pentru solicitarea ajutorului de deces
 • Certificat de deces (original și copie);
 • Acte de stare civilă ale solicitantului:
  • carte de identitate solicitant (original și copie);
  • certificat de naștere solicitant (original și copie);
  • certificat de căsătorie solicitant (original și copie) – dacă este cazul;
  • orice alt document doveditor schimbului de nume, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul.
 • Factura şi chitanța în original de la cheltuielile ocazionate de deces;
 • Adeverință emisă de angajator care să ateste calitatea de asigurat (salariat) la data decesului.

Ajutorul de deces se acordă persoanei care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.